BARD TEL

 V oblasti telekomunikácii realizujeme :